Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Martin Cuypers Venray B.V.

Artikel 1: Algemeen 
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen, internettransacties en webwinkelverkopen, tussen de besloten vennootschap Martin Cuypers Venray B.V., handelend onder een of meerdere van de hierna genoemde handelsna(a)m(en); Martin Cuypers B.V., Martin Cuypers Venray B.V., Martin Cuypers - alles voor kantoor, Martin Cuypers, www.dekantoorwinkel.com, www.budgetmeubilair.nl, gevestigd te Venray, statutair gevestigd te Horst aan de Maas, ingeschreven bij de kamer van koophandel Limburg-Noord onder nummer 12064065, verder te noemen “MC” en haar afnemers of opdrachtgevers, verder te noemen “de koper”, welke zijn ontstaan ingevolge, hetzij overeenkomst, hetzij de wet. 
2. Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen, strijdig met deze voorwaarden zijn voor MC slechts bindend, indien en voor zover deze door MC schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. 
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd blijkt te zijn met een wettelijk voorschrift, dan zal deze bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft deze bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen gehandhaafd blijven. 
4. MC wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper van de hand. Onder 'zaken' wordt in deze voorwaarden tevens verstaan het leveren van diensten, zoals projectsupport, montage, programmering en onderhoud. Onder 'koper' wordt tevens de opdrachtgever bedoeld.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding 
1. Alle offertes en aanbiedingen door of namens MC gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger en ongeacht of deze bevoegd was, tot levering van zaken of het verrichten van diensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.
2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging door MC. 
3. In het geval MC de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt het enkele feit van ieder begin van uitvoering dan wel levering c.q. het verrichten van de dienst, voldoende bewijs van het bestaan en de datum van de overeenkomst. 
4. MC heeft het recht een aanbod jegens een koper, die dat heeft aanvaard,mits binnen twee werkdagen na de aanvaarding,te herroepen, indien zij om haar moverende redenen de overeenkomst niet wenst aan te gaan.

Artikel 3: Levering 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken door MC af magazijn en gelden de prijzen franco grens. De levering van zaken door MC aan de koper vindt plaats op het tijdstip, waarop de gekochte zaken bij de koper worden bezorgd dan wel op het tijdstip, waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, in het laatste geval ongeacht wie het vervoermiddel, waarin wordt verladen, ter beschikking stelt of de kosten van het vervoer draagt. 
2. MC heeft het recht te allen tijde een deelbare order in twee of meer gedeelten af te leveren en die gedeelten terstond in rekening te brengen. 
3. MC behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.
4. Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de levering voor risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Overeengekomen levertermijnen zullen nimmer als fatale termijn kunnen worden aangemerkt. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn zal MC in overleg treden met de koper.
6. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment, waarop deze volgens overeenkomst hem worden bezorgd.
7. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper, die alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn.
8. Geleverde zaken worden in beginsel nimmer door MC teruggenomen; in geval, om welke reden ook, MC uitdrukkelijk aan de koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van de koper worden vervoerd en komen laad, transport, opslag en verdere daaruit voort vloeiende kosten voor rekening van de koper.

Artikel 4: Reclames 
1. De koper dient de door hem gekochte zaak bij levering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere 
hoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan MC te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging. 
2. In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin het verkeert op het tijdstip van de levering. 
3. Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd zullen door deze ongebruikt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van MC worden gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden verleend tot de plaats(en), waar de zaken zijn opgeslagen. Het is koper niet toegestaan deze zaken, zonder toestemming van MC, retour te zenden.
Indien zulks wel geschiedt dan komen de kosten hiervan voor rekening van de koper.
4. Indien de koper niet binnen de in art. 6 lid 3 gestelde termijn heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het in het voorgaande lid gestelde niet is nagekomen zal de koper geacht worden het afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard en vervallen alle vorderingsrechten ter zake. 
5. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.    

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van door MC aan de koper verkochte en geleverde zaken zal eerst op de koper overgaan, indien en zodra de koper al haar verplichtingen jegens MC ten volle heeft voldaan.
2. Onder de verplichtingen als in lid 1 bedoeld worden tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke de koper aan MC verschuldigd is of wordt ter zake van het niet dan wel niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van die verplichtingen. 
3. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade, alsmede tegen diefstal, al zijn aanspraken op verzekeraars aan MC te verpanden en de polis van deze verzekering aan MC ter inzage te geven. 
4. De koper mag de door MC afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van een bedrijf, in welk geval de koper op zijn beurt gehouden is die zaken onder beding van eigendomsvoorbehoud af te leveren. 
5. Het is de koper verboden de door MC afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te vestigen.
6. Indien de koper zijn verplichtingen als in lid 3 en/of 4 bedoeld niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is MC gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen, waartoe de koper verplicht is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten gunste van MC een boete zal worden verbeurd ter grootte van 10% (tien procent) van het door hem verschuldigde per dag dat hij in gebreke blijft. Het door koper verschuldigde bedrag blijft volledig opeisbaar.

Artikel 6: Aansprakelijkheid 
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zal MC nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan haar afgeleverd product. 
2. In geval van aansprakelijkheid van MC ter zake van enig gebrek, ontstaan tijdens enige handeling, welke MC heeft verricht of die aan haar kan worden toegerekend, zonder dat zich de omstandigheid als in lid 1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van MC gedane uitkering, indien en voor zover die aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt; indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende levering of verrichte dienst, doch in ieder geval tot een bedrag van maximaal Euro 2.500, - (tweeduizendvijfhonderd Euro).
3. Op gebreken in de door MC geleverde zaken of verrichte diensten brengt de koper binnen acht werkdagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze heeft kunnen constateren, jegens MC een beroep te doen.
4. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van MC ter zake van gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten zal vervallen na verloop van één jaar na het tijdstip van levering. 
5. De aansprakelijkheid van MC voor schade, die het gevolg is van het handelen, de fouten of nalatigheden van personen, die niet in haar dienst zijn, doch van wier diensten zij gebruikt maakt, zal zijn beperkt overeenkomstig het sub 2 gestelde. 
6. Indien een persoon als sub 5 bedoeld wordt aangesproken ter zake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienste van MC, zal hij het recht hebben zich te beroepen op iedere door MC jegens diens wederpartij bedongen aansprakelijkheidsbeperking of uitsluiting. 
7. MC zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de koper geleden vervolgschade.

Artikel 7: Ontbinding 
1. De bevoegdheid van de koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortkoming van MC wordt uitgesloten. 
2. Een overeenkomst zal geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden, indien en zodra de koper zonder goede gronden geweigerd heeft de verkochte zaken in ontvangst te nemen, onverminderd het recht van MC op waarde en schadevergoeding.

Artikel 8: Schadevergoeding 
1. Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming in de nakoming daarvan zal de koper zijn gehouden aan MC alle aanvullende schade te vergoeden, die deze heeft geleden ter zake van tekortkoming door de koper. 
2. Tot de schade als sub 1 behoort in ieder geval: een rente over het niet betaalde gedeelte van vorderingen vanaf de dag van ingang van het kopersverzuim tot aan die der algehele voldoening ten belopen van 3% (drie procent) per maand; alle kosten van invordering, waaronder begrepen de kosten van retourwissels, kwitanties, protesten, alsmede van naar het redelijk oordeel van MC noodzakelijk buitengerechtelijk en gerechtelijk incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand, welke worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten vordering, zulks met een minimum van Euro 227, -.

Artikel 9: Overgang van rechten 
Indien MC jegens de koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die die zaak, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, onder bijzondere titel van de koper verkrijgt.
Artikel 10: Toerekening tekortkomingen 
1. Tot de tekortkomingen, waardoor MC zijn verplichtingen niet kan nakomen, doch die hem niet kunnen worden toegerekend en die niet kunnen leiden tot schadevergoeding aan de koper, anders dan uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, behoren: 
a. Enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen,     
oorlog, oorlogsdreiging of omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden.
b. Een tekortkoming als gevolg van: stagnatie van de aanvoer van gereed product door onvoorziene weersomstandigheden; ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is; staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van MC, haar leveranciers of van derden, van welke diensten zij gebruik maakt; schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken; enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid. 
2. Indien MC na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de koper onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijn geschieden, heeft zij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van de koper onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van haar afleveringsplicht.

Artikel 11: Betaling 
1. Door MC aan koper geleverde zaken zullen door deze worden betaald binnen een termijn van veertien dagen, welke aanvangt op de dag, waarop de betreffende factuur door MC aan hem is verzonden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. In geval van liquidatie, faillissement van of aanvraag van surséance van betaling door de koper zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. 
3. Na verloop van de in lid 1 genoemde termijn zal de koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en vanaf dat tijdstip rente verschuldigd worden conform het in art. 8 lid 2 bepaalde. 
4. In geval van te late betaling is MC gerechtigd ter zake van deze overeenkomst de aflevering van andere zaken op te schorten, dan wel gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen. 
5. Enige betaling door de koper, ongeacht de grootte van het bedrag of aanwijzingen zijdens de koper, zal steeds geacht worden te zijn geschied, in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente en invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van MC, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk anders verklaart. 
6. Aan een vertegenwoordiger van MC kunnen nimmer bevrijdende betalingen ter zake van het door MC geleverde worden gedaan. 
7. Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, die verschuldigd zijn ter zake van de betaling van zaken, op welke wijze die ook geschiedt, of van het daartoe strekkende transfer van gelden komen voor rekening van de koper.

Artikel 12: Intellectuele Eigendom 
1. Alle gegevens en bescheiden door MC vervaardigd al of niet in het kader van een specifieke opdracht of levering, alsmede de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten, zijn onvoorwaardelijk eigendom van MC. Alle gegevens en bescheiden mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MC noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of aan derden getoond dan wel ter hand worden gesteld, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. Koper is jegens MC aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat derden gegevens en bescheiden hebben gezien of daarover de beschikking hebben. 
2. De door MC aan koper afgegeven gegevens en bescheiden worden eigendom van de koper en mogen door deze worden gebruikt, onder voorwaarde dat de koper aan zijn financiële verplichtingen jegens MC heeft voldaan. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij MC. 
3. In geval van gebruikmaking van gegevens en bescheiden, welke MC van koper heeft verkregen, of via laatstgenoemde van derden heeft ontvangen, staat koper er jegens MC voor in dat met de gebruikmaking van die stukken geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast en vrijwaart koper MC tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiende. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als hiervoor bedoeld tegen de gebruikmaking door MC bezwaar maakt, is MC zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd,  terstond de gebruikmaking der betreffende stukken te staken en van koper vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van MC op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat laatstgenoemde tot enig schadevergoeding aan koper gehouden zal zijn.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle overeenkomsten, aangegaan door MC, alsmede op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan, alsmede door haar verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. 
2. Alle geschillen uit de in het voorgaande lid bedoelde overeenkomsten en handelingen voortvloeiend of daarmee verband houdende, ook al worden die geschillen slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Roermond. 
Ingeval de sector kanton van de rechtbank bevoegd is van een geschil kennis te nemen is de volgens de Wet  aangewezen rechter competent. Voor consumentenzaken geldt dat opdrachtgever het recht heeft om binnen 1 maand nadat opdrachtnemer zich op dit beding heeft beroepen voor beslechting van de volgens de Wet bevoegde rechter te kiezen. MC blijft steeds bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
3. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien de koper niet woonachtig is en/of gevestigd is in Nederland en/of de door de koper te verrichten werkzaamheden niet in Nederland plaatsvinden en/of de levering van zaken niet in Nederland plaatsvindt, zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Snelle Levering
Snelle levering Met eigen bezorgservice
Compleet assortiment
Compleet assortiment Met voordelige prijzen
Persoonlijke service
Persoonlijke service Met professioneel advies
Sparen
Sparen Voor cadeaus